Expo Gallery

Expo Gallery

Despre noi

SCHEMA CU SUPRAFEȚELE DE EXPUNERE ÎN GALERIA DE ARTĂ

CERERE - KÉRVÉNY

                                                                                         Doamnă Președinte,

​Subsemnatul(a)................................................................................................artist vizual, membru(a) a UAP din România, Filiala........................................tel..............................................
e.mail............................................................................web................................................................
în calitate de artist expozant/curator, vă rog să binevoiți a aproba organizarea unei expoziții personale/de grup în galeria UAP din Tg. Mureș în perioada.................................................2017


Expun următorii artiști:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
În cazul în care mi se va aproba cererea mă angajez să respect cerințele impuse de către protocolul de organizare.
Mi s-a adus la cunoștință regulamentul de organizare și semnez pe proprie răspundere protocolul galeriei care ține loc de contract între mine și Filiala Tg.Mureș a UAP din România.

                                                                                                                                                                              Semnătura data

Regulament de ordine interioară privind folosirea galeriilor UAP

A Romániai Képzőművészek Szövetsége Marosvásárhelyi galériáinak használati rendszabálya

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ PRIVIND FOLOSIREA GALERIEI ”ART NOUVEAU” DIN TG. MUREŞ


​REGULAMENT DE ORDINE INTERIOAR
Ă PRIVIND FOLOSIREA 
GALERIEI ”ART NOUVEAU” DIN TG.MUREŞ

Toţi expozanţii şi curatorii de expoziţii, saloane şi evenimente culturale vor lua cunoștință de următoarele reguli și le vor respecta cu strictețe:
1. Tot ce este paviment, zidărie, accesorii de iluminat, sonorizare şi mobilier
vor fi inventariate, predate şi mai apoi redate în stare de funcţionar.
Se interzice cu desăvârşire aplicarea cuielor sau găurilor în zidărie
și lipirea etichetelor direct pe perete. Pentru asigurarea bunei folosiri a galeriei
expozanții vor depune 200 de lei garanție ce vor fi returnați după predare.

2. Depozitarea lucrărilor înainte şi după expoziţie trebuie să aibă loc cu trei zile înainte de vernisaj şi cel mult 3 zile după închidere, în caz contrar se va percepe o taxă de 10 lei pe zi timp de o săptămînă după care ele vor intra în patrimoniul filialei urmând comercializarea lor.
3. Pentru revigorarea financiară a filialei toţi expozanţii în cazul
expoziţiilor personale vor dona 200 lei iar în cazul celor de grup se va
percepe o taxă de participare decisă de către curator.
4. De amenajare, panotare, etichetare, afişare, publicitate mass media şi vernisaj (critici şi istorici de artă), inclusiv curățarea sălilor înainte de vernisaj și după închiderea expoziției vor fi asigurate în exclusivitate de către curatori şi expozanţi. Afișele bilingve (format A2
) trebuie să conțină logourile susținătorilor filialei, acestea pot fi solicitate la sediul filialei.
5. Toţi datornicii către filiala noastră şi UAP din România vor avea interdicţie de participare în sălile de expoziţii pînă la stingerea acestora.
6. Curatorii vor decide dacă va fi necesară prelungirea programului expoziţional prin asigurarea asistenţei de supraveghere ţinând cont de programul existent.
7. Durata expoziţiilor va fi de două săptămâni, saloanele şi expoziţiile de grup
importante beneficiind de 3 până la 4 săptămâni.
8. Membrii UAPR au dreptul să solicite sălile de expoziţii odată la doi ani.
9. Cererile tip (ce se găsesc la sediul filialei și pe site-ul ei) pentru obținerea spațiului expozițional se depun înainte cu un an (data limită 30 noiembrie) însoțite de CV artist/curator, imagini tipărite și proiect. Dosarele incomplete nu se vor lua în considerar
10. Comercializarea lucrărilor de artă din galerie se va face pe cale legală, percepîndu-se adaos comercial.
11. Nu se admit decît expoziții ale artiștilor plastici profesioniști din țară și străinătate.
12. În cazul în care expozantul nu are posibilitatea de a panota prin propriile mijloace se pot face angajamente contra cost cu personal avizat.

*Acest regulament va fi însoțit de un proces verbal de predare primire semnat de către organizatorul expoziției și supraveghetoarea galeriei.
Conducerea Filialei Mureş a UAP

      Minden kiállító művész és kiállítást, kulturális eseményt szervező kurátor köteles aláíni egy jegyzőkönyvet, amely alapján tudomásul veszi a következőket:
 1. A galéria terét figyelmesen és gondosan használják, ennek érdekében a padlózat, a falak,a világítótestek, hangerősítők, a bútorok leltárba lesznek véve és úgy átadva illetve átvéve.Károk esetén megfelelő intézkedéseket fognak alkalmazni.( az átvételi jegyzőkőnyvet Boer Maria asszony írja meg.)Teljes mértékben tilos a falba szegeket ütni, vagy címkéket ragasztani.
 2. 2Az alkotások raktározása legfeljebb három nappal a kiállítás előtt illetve három napig a kiállítás után lehetséges,ellenkező esetbenazok a képzőművész szövetség tulajdonába kerülnek és annak üzletében eladhatóak lesznek.
 3. A képzőművészeti részleg anyagi frissítése érdekében egyéni kiállítás esetén a kiállító művész egy alkotást adományoz.(az alkotás jellegétől függően), csoportos kiállítás esetén pedig a kurátor megszab egy fizetendő összeget.
 4. A kiállítás rendezéséről, plakátró, reklámról(mass media/internet) a kiállításmegnyitóról,(múvészettörténészek,kritikusok) kizárólag a kurátorok és a kiállító művészek gondoskodnak. A kétnyelvű plakátoknak tartalmaznia kell a képzőmúvészeti fiók fenntartóinak logoit.
 5. Akiknek adósságaik vannak a RKSZ-gel szemben,vagy a képzőművészeti fióknál, nem vehetnek részt kiállításon amígazt nem törlesztik.
 6. A kiállítás időtartamának esetleges meghosszabbításáról a kurátorok döntenek a létező programálást figyelembe véve.
 7. A kiállítások általában két hétre szólnak, az évi tárlat és a fontosabb csoportos kiállítások három,legtöbb négy hétig.
 8. A Romániai Képzőmúvész Szövetség tagjainak jogukban áll kétévenként igénybe venni a galériát.
 9. A kiállítóterem igénybevételére a kérvényeket a kiállítás időpontja előtt egy évvel, de legkésőbb a kiállítást megelőző év november30-áig kérjök letenni, csatolva hozzá a múvész szakmai életrajzát és a kinyomtatott képanyagot.(A hiányos dossziékat nem vesszük figyelembe)
                                                                                           A Romániai Képzőmúvészek Szövetsége marosvásárhelyi fiókjának vezetősége

Log in

create an account